Statut


STATUT KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA

 

Rozdział 1
Koło, jego cele i środki działania

Art 1. Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy
o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Statutu.
Art 2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Art 3. Celem Koła jest:
1) pogłębianie i propagowanie wiedzy prawniczej, zwłaszcza z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta,
2) organizowanie spotkań naukowych, konferencji naukowych, wykładów oraz innych projektów,
3) szerzenie kultury prawnej,
4) wspieranie integracji środowisk akademickich i organizacji zajmujących się prawem i tematyką ochrony
konkurencji i konsumenta,
5) szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła.
Art 4. Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie i wspieranie projektów naukowych,
2) współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami zajmującymi się prawem i tematyką ochrony
konkurencji i konsumenta,
3) współpracę z innymi organizacjami studenckimi,
4) organizowanie wyjazdów naukowych i integracyjnych,
5) wspieranie inicjatyw związanych z celami Koła,
6) inne środki wyznaczone celami Koła.

Rozdział 2
Członkowie Koła

Art 5. Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który zgłosi chęć przystąpienia do Koła i aktywnie uczestniczy w pracach Koła.
Art 6. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.
Art 7. Członkowie Koła mają:
1) prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
2) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
3) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła.
Art 8. Członkowie Koła mają obowiązek:
1) przestrzegać praw Koła, w tym płacić składki członkowskie,
2) brać czynny udział w pracach Koła.
Art 9. Członkostwo wygasa na skutek:
1) wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu Koła;
2) skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
3) wydalenia z Koła uchwałą Zarządu Koła w wypadku popełnienia czynu na szkodę Koła lub nieprzestrzegania jego praw;
4) ustania działalności Koła.
Art 10. Od decyzji o wydaleniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Art 11. Osobie szczególnie zasłużonej dla Koła Walne Zgromadzenie Członków może nadać tytuł Członka Honorowego. Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział 3
Władze Koła

Art 12. Władzami Koła są:
1) Walne Zgromadzenia Członków
2) Zarząd Koła
Art 13. Przez Walne Zgromadzenie rozumie się co najmniej połowę ogólnej liczby Członków Koła.
Art 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie i zmiany Statutu Koła,
2) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu Koła,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
5) ustalanie, na wniosek Zarządu Koła, wysokości składek członkowskich
6) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.
Art 15.
1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła.
2.W przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków sposób opisany w ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez większość członków Koła.
Art 16.
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. W sprawach formalnych Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością głosów.
Art 17. Walne Zgromadzenie Członków ustala i zmienia graficzne oznaczenie Koła (logo).
Art 18. Zarząd Koła informuje wszystkich członków Koła o Walnym Zebraniu Członków w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Art 19.
1. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, I Wiceprezes, II Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.
2. Zadania wiceprezesom przydziela Prezes.
Art 20. Zarząd Koła:
1) kieruje bieżącymi pracami Koła,
2) wykonuje inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie,
Art 21.
1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.
Art 22. Prezes kieruje pracami Zarządu Koła oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
Art 23. Prezes składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
Art 24. Prezes zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Statucie Koła, zmiany we władzach Koła oraz aktualny wykaz członków Koła.
Art 25. Prezes może upoważnić innego członka Zarządu Koła do zastępowania go w obowiązkach określonych w art.22, art. 23 oraz art.24 niniejszego Statutu.

Rozdział 4
Majątek Koła

Art 26. Majątek Koła powstaje:
1) ze składek członkowskich
2) z subwencji, darowizn
Art 27. Zobowiązania finansowe w imieniu Koła zaciąga Prezes lub Skarbnik.
Art 28. Inne wiążące akty podpisuje w imieniu Koła którykolwiek członek Zarządu Koła.

Rozdział 5
Zmiana Statutu

Art 29.
1.Niniejszy Statut może być zmieniony większością 2/3 głosów uprawnionych Członków Koła.
2.Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu Koła najpóźniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

Art 30. Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, a w przerwach między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków – Zarząd Koła.
Art 31. Statut niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Władze Uniwersytetu Warszawskiego.
Art 32. Z chwilą rejestracji założyciele Koła stają się Członkami Koła.

Comments are closed.