Inne możliwości

Prawo konkurencji daje też wiele innych możliwości działania. Oprócz reguł konkurencji skierowanych do przedsiębiorców, na gruncie prawa Unii Europejskiej tworzy ono również system znajdujący zastosowanie względem samych Państw Członkowskich. Dotyczy to przede wszystkim udzielania pomocy publicznej, co przekłada się także na sytuację podmiotów działających na rynku.

Poza samymi normami prawa na ochronę konkurencji składa się również polityka konkurencji. Polski organ antymonopolowy oprócz działań władczych podejmowanych względem uczestników rynków właściwych jest także „adwokatem” przedsiębiorców i konsumentów w procesach legislacyjnych. Ma on więc za zadanie nie tylko chronić konkurencję na rynku, ale także występować jako jej rzecznik w trakcie prowadzonych przez Radę Ministrów. W ramach tych kompetencji opiniowanych jest rocznie ponad tysiąc projektów aktów prawnych i innych dokumentów mogących wpływać na rozwój konkurencji. Warto mieć też na uwadze, że w dalszych etapach procesu legislacyjnego w pracach biorą też udział niezależni eksperci.

W ramach działalności w sektorze prywatnym prawo konkurencji stanowi też istotne uzupełnienie dla innych dziedzin prawa. Z uwagi na często odmienne założenia krzyżuje się ono z przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej, nieodzowne pozostaje natomiast w przypadku prawa zobowiązań i opracowywania projektów umów. Są też obszary działalności gospodarczej, na których obecność przepisów antymonopolowych i konieczność ich respektowania jest szczególnie widoczna – należy do nich przede wszystkim branża budowlana.

Comments are closed.